Ръководството на M&BM ООД в лицето на Управителя, декларира и поема персонален ангажимент и отговорност да изпълнява следната Политика по качеството:

·         Непрекъснато подобряване на системата за управление както и повишаване качеството на предоставяните продукти и услуги в рамките на обхвата на приложение и определения контекст на дружеството – Наръчник по качеството;

·         Постигане на стратегическите цели по качеството, които задават основната рамка на конкретните измерими цели по качеството;

·         Максимално задоволяване на потребностите и очакванията на клиентите и възложителите – Задължения за спазване;

·         Постигане на високо ниво на конкурентоспособност на M&BM ООД, чрез предоставяне на иновативни и достъпни решения за клиентите – Инструкция търговска дейност;

·         Спазване на всички приложими за продуктите и услугите на дружеството български закони, нормативни актове и международни стандарти, както и задълженията по договорите с клиентите – Задължения за спазване;

·         Подбор, обучение и развитие на човешки ресурси за постигане на най-добрите резултати – Процедура обучение на персонала, човешки ресурси.

Ръководството на M&BM ООД определя рисковете и възможностите, целите по качеството за всички структурни единици. Целите по качество се формулират ежегодно и са в съответствие със стремежа към непрекъснато подобряване. Целите по качество включват:

        Поддържане на системата по управление на качеството и непрекъснато й актуализиране в съответствие на предявените и предполагаемите изисквания на потребителите – Преглед от ръководството;

        Проверяване на системата по управление на качеството за съответствие  с набелязаната Политика по качество;

        Създаване на увереност в колектива, че Политиката по качество е осъществима и обезпечена с необходимите ресурси;

        Гарантиране пред клиентите доставката на продукт/услуга с договорените качествени характеристики, които отговарят на действителните му потребности;

        Съблюдаване на изискванията на клиентите, заинтересованите страни, изискванията на нормативните документи и други изисквания, които фирмата е приела да изпълнява;

        Откриване и документиране на всички несъответствия по време на производството на продукт и предприемане на съответните коригиращи действия за непосредственото им отстраняване;

        Мотивация на целия персонал към самоконтрол за производство на бездефектна продукция;

        Подобряване на ефективността на работата, чрез периодични анализи и разкриване на резерви в потреблението на ресурси и енергия с цел подобряване икономическите показатели на произвежданата продукция.

 

Ръководството има отговорността да изисква от всички служители и подизпълнители на M&BM ООД, да бъдат добре запознати с изискванията на документите на Системата за управление на качеството и да контролира тяхното прилагане.

Ще се търсят непрекъснато възможности за подобрения, като се използват показатели за измеримите цели по качеството и определените показатели за измерване на процесите.

Настоящата политика ще бъде обект на ежегоден преглед от ръководството за нейната пригодност и е публикувана на интернет сайта на дружеството, за да бъде достъпна за заинтересованите страни.

 

Дата: 31.05.2018 г.   

Прочетох и се съгласявам с Условия за ползване.
Прочетох и се съгласявам с Правилата за поверителност.