Ръководството на M&BM ООД в лицето на Управителя, декларира и поема персонален ангажимент и отговорност да изпълнява следната Политика по околната среда:

·                     Непрекъснато подобряване опазването на околната среда чрез намаляване замърсяването на атмосферния въздух, водите и управление на отпадъците;

·                     Постигане на съответствие с правните изисквания, свързани с околната среда, имащи отношение към дейности, процеси и продукти на организацията и техните аспекти;

·                     Икономично потребление на ресурсите – газ, ел. енергия и вода;

·                     Намаляване до минимум и по възможност предотвратяване на замърсяването на околната среда чрез приемане на общи и конкретни цели и програми;

·                     Стремеж към повторно използване и рециклиране на генерираните отпадъци, както и правилното разделно събиране, съхранение и предаване на оторизирана фирма на другите отпадъци, генерирани във фирмата;

·                     Наблюдение и измерване на ключови характеристики на процесите и дейностите, имащи значимо въздействие върху околната среда;

·                     Осигуряване на необходимото обучение и засилване на персоналната отговорност към опазване на околната среда;

·                     Активно сътрудничество с упълномощените организации за контрол на околната среда и всички заинтересовани страни при решаване на проблемите по опазване на околната среда;

·                     Непрекъснато подобряване постиженията на организацията на база анализи, информация и ефикасни решения.

Ръководството на M&BM ООД определя рисковете и възможностите, целите по околната среда за всички структурни единици. Целите по околната среда се формулират ежегодно и са в съответствие със стремежа към непрекъснато подобряване. Целите по околната среда включват:

        Поддържане на системата по управление на околната среда и непрекъснато й актуализиране в съответствие на предявените и предполагаемите изисквания на потребителите – Преглед от ръководството;

        Проверяване на системата по управление на околната среда за съответствие  с набелязаната Политика по околната среда;

        Създаване на увереност в колектива, че Политиката по околната среда е осъществима и обезпечена с необходимите ресурси;

        Съблюдаване на изискванията на клиентите, заинтересованите страни, изискванията на нормативните документи и други изисквания, които фирмата е приела да изпълнява;

        Откриване и документиране на всички несъответствия по време на производството на продукт и предприемане на съответните коригиращи действия за непосредственото им отстраняване;

        Недопускане на рекламации и загуба на ресурси поради несъответстваща продукция в дружеството;

        Мотивация на целия персонал към самоконтрол за производство на бездефектна продукция;

        Подобряване на ефективността на работата и разкриване на резерви в потреблението на ресурси и енергия за подобряване икономическите показатели на произвежданата продукция.

 

Ръководството има отговорността да изисква от всички служители и подизпълнители на M&BM ООД, да бъдат добре запознати с изискванията на документите на Системата за управление на качеството и да контролира тяхното прилагане.

Ще се търсят непрекъснато възможности за подобрения, като се използват показатели за измеримите цели по качеството и определените показатели за измерване на процесите.

Настоящата политика ще бъде обект на ежегоден преглед от ръководството за нейната пригодност и е публикувана на интернет сайта на дружеството, за да бъде достъпна за заинтересованите страни.

 

 

Дата: 31.05.2018 г.

Прочетох и се съгласявам с Условия за ползване.
Прочетох и се съгласявам с Правилата за поверителност.