Управление на печатната среда и процеси

ВидеоУслуги

Единно решение, подобряващо печатната среда базирано на поддръжката и управлението на всички видове крайни печатни устройства, независимо от тяхната марка и производител.

Решение, неизискващо допълнителни инвестиции в устройства и/или съобразяване с търговски марки и доставчици;
 Решение, което се съобразява с необходимостите на всеки потребител, отдел, компания; Решение с улеснен достъп, контрол, наблюдение и отчет.

icon

Обединено Фактуриране / Плащания. Клиентът получава една обща фактура за всички получени услуги и продукти.

icon

Проактивен сервиз и наблюдение се извършва от създадени центрове за поддръжка.

icon

Едно лице за контакт – определя се Специалист Обслужване на ключови клиенти, който има ангажираността да проследява, отчита, приема заявки и запитвания от клиента.

icon

Локално - в България

icon

Глобален помощен център (Global Delivery Center) – осигурява непрекъснат контрол и проследяване на възникналите проблеми, помощ за разрешаването им;

icon

Функционални Доклади и отчети - данните за отчети се събират автоматично чрез внедрена софтуерна платформа. Отчетите са онлайн достъпни за клиента.

icon

Услугата дава възможност за контрол на достъпа чрез въвеждане на ПИН код или чрез картов контрол на достъп до устройствата.

icon

Защитено принтиране

Управление и контрол на разходите

icon

Намаляване на разходите за печат до 30%

icon

Единна фактура – дава яснота за цени, услуги, плащания.

icon

Прозрачност на разходите (Total Cost of Ownership – Обща цена на притежаваните устройства и услуги) и ценообразуването;

Опазване на околната среда

icon

Използване на енергийно ефективни устройства и функционалности на устройствата и нови еко технологии.

icon

Използване на енергийно ефективни устройства и функционалности на устройствата и нови еко технологии.

icon

Намаляване на потреблението на електричество, CO² и намаляване на опасните отпадъци.

icon

Процедури за събиране на опасни отпадъци (консумативи).

icon

Сертификат за опазване на околната среда ISO 14001:2004.

icon

Цялостна услуга с използването на рециклирана хартия.

icon

Ежемесечни справки и отчети показващи потреблението на електричество, CO². Справките са достъпни за клиентите чрез интернет базирана платформа. Справките дават таблично и графично изображение на информацията.

icon

Анализ за определен период (месец, три месеца, година) от време отразяващ ефективността от въвеждането на услугата и намалението на вредните емисии за конкретен период.

icon

Анализ на потреблението на електричество и генерираните вредни емисии се изготвя на всеки етап от проекта, а именно Анализ – Предложение (дизайн) – Внедряване – Управление. Генерираните резултати от различните етапи отразяват и документират подобрението и намаляването на вредните емисии.

Етапи на услугата

Основните елементи и етапи на услугата, които гарантират безпроблемно функциониране на работните процеси, свързани с печата и документооборота.

Анализ и Оценка

 • анализ на печатната среда
 • анализ на изискванията на крайния потребител
 • анализ на процесите

Резултатът от направения анализ и оценка на печатната среда е: изготвяне на Обща стойност на разходите за печат /TCO – Total Cost of Ownership/; визуализирана карта на локациите /етажите/ с описание на текущото състояние на печатната среда

Дизайн

 • създаване на политика на печат;
 • план за оптимизация на устройствата;
 • създаване на визуална карта на цялата печатна среда посредством специален софтуер с интегрирани данни в него

Внедряване на решението

Управление на решението

Някои от фирмите, които ни се довериха

 • home-max
 • heta-asset-resolution
 • telenor
 • telenor
 • orange house
 • schneider-electric
 • double a
 • globox
 • double a