“Мениджмънт бизнес машин“ ООД, е бенефициент по договор № BG05M9OP001-1.021-0341 с наименование „Инвестиции в квалифицирана работна ръка - гарантиран успех на фирма „Мениджмънт бизнес машин“ ООД“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.021 „Обучения за заети лица”.

 

Проекта е ориентиран към адаптиране на съществуващото квалификационно равнище на заетите лица от „Мениджмънт бизнес машин“ ООД към непрекъснато променящата се икономическа среда и новите изисквания на пазара. Чрез него се осигури инвестиране в усвояването на нови знания и умения от служителите и се съдейства за утвърждаване на практиката за учене през целия живот с цел професионалната им реализация през целия активен трудов живот. Проекта осигурява достъп до качествено обучение, като чрез това се гарантира на всеки от тях пълноценно участие в обществото и правото на достоен труд и възнаграждение, съобразно с представянето.

Обща цел:

Повишаване адаптивността, устойчивостта и качеството на човешкия капитал в „Мениджмънт бизнес машин“ ООД чрез провеждане на обучения за повишаване на професионалната квалификация и компетенциите на служителите. Проектът допринесе за осигуряването на квалифицирана и гъвкава работна ръка, която да представлява гаранция за високо и стабилно равнище на заетостта на работната сила в България и достигане на европейско качество в производството и търговия на канцеларски материали и изделия от хартия и картон.

Настоящият проект имаше за цел повишаването на конкурентоспособността на пазара на труда на включените в проекта служители, което значително подпомогна, както тяхната пригодност като цяло, така и им даде възможност за развитие и израстване на работното място.

Специфични цели:

- Разширяване на професионалната квалификация на 153 служители на „Мениджмънт бизнес машин“ ООД и привеждането на организацията на труда в съответствие с нормите и изискванията на дейността и конкретното работно място;

- Актуализиране на ключовите компетенции на 153 заети лица, в съответствие с изискванията на практиката и европейските критерии за качество;

- Икономически растеж чрез по-добро прилагане на съществуващото знание;

- Постигане на максимална удовлетвореност от работата.

- Повишаване на информираността на работодателите за значимостта на инвестициите в човешките ресурси и целите и резултатите на Оперативната програма като цяло чрез осигуряване на широка публичност на дейностите и резултатите от проекта.

Съответствието на проекта със специфичните цели на програмата се изразява в:

1.Информационна кампания, която се предвижда по проекта и ще спомогне за привличане на вниманието и повишаване на информираността на работодателите в страната относно значимостта на подобряването на капацитета на наетия персонал за нарастване на производителността на труда;

2.Предвидените по проекта обучения напълно съответстват на специфичната цел на схемата за предоставяне на безвъзмездна помощ – повишаване включването и предоставянето на обучения на заетите лица;

3.Повишеното качество на работа на служителите в компанията ще доведе до нарастване на производителността на труда;

 

 

Обща стойност на договора: 307 147.50 лв, в т.ч.

БФП(85%):261 075.38лв и НФ(15%):46 072.12 лв

Продължителност на проекта: 16 месеца

Начална дата:01.03.2018г

Крайна дата: 30.06.2019г

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от „Европейският социален фонд“ на „Европейския съюз“.

Прочетох и се съгласявам с Условия за ползване.
Прочетох и се съгласявам с Правилата за поверителност.