„МЕНИДЖМЪНТ БИЗНЕС МАШИН” ООД е бенефициент по договор № BG05M9OP001-1.057-0159-C01 с наименование „Повишаване на квалификацията на работната сила в „Мениджмънт бизнес машин” ООД“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05M9OP001-1.057 „УМЕНИЯ”. 

Чрез ОП „РЧР 2014–2020 г.” и подкрепата на ЕСФ, проектът има за цел да се подобри качеството на живот на хората в България чрез подобряване на човешкия капитал, постигане на високи нива на заетост, повишаване на производителността, достъп до качествено образование и учене през целия живот и засилване на социалното включване. Чрез дейностите по проекта ще се осигури повишаването на професионалната квалификация и включването им в гъвкави форми на заетост, което ще допринесе за повишаване на пригодността им. В същото време проведеното обучение за служители на кандидата ще разшири възможностите и капацитета на фирмата да управлява проекти, финансирани от ЕС. 
Приоритетите на настоящия проект директно кореспондират с приоритетите, заложени в Приоритетна ос 1 "Подобряване на достъпа до заетост и качеството на работните места" на ОПРЧР, чрез повишаване на професионалната квалификация на 75 заети лица, обучение по Дигитални умения за 60 заети лица и специфично обучение за 20 заети лица. Развитието на икономиката в страната изисква нови работни умения за постигане на конкурентоспособност при отворените пазарни условия. Чрез настоящия проект се цели да се даде шанс на служителите на „Мениджмънт бизнес машин” ООД, като им се осигури възможност да придобият нови познания и умения. Обучаемите ще се превърнат в конкурентоспособна работна сила, което е гаранция за постигане на устойчивост на достигнатите резултати и европейско качество и производителност. За успешното изпълнение на планираните дейности се разчита на финансовата подкрепа на ЕСФ, чрез процедура "Умения" по ОПРЧР. Реализирането на дейностите, заложени в проекта ще доведе до развитие на капацитета и увеличаване адаптивността на работната сила към промените в условията на труд и според нуждите на трудовия пазар. 

Обща стойност на договора: 268 456,80 лв., в т.ч. БФП 162 456,80 лв. и самоучастие 116 000 лв. 
Европейско финансиране (85%): 138 088,28 лв.
Национално финансиране (15%): 24 368,52 лв. 
Продължителност на проекта: 15 месеца 
Начална дата:08.06.2020г. 
Крайна дата: 08.09.2021г. 
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от „Европейският социален фонд“ на „Европейския съюз“. 
Прочетох и се съгласявам с Условия за ползване.
Прочетох и се съгласявам с Правилата за поверителност.