Фирма „Мениджмънт бизнес машин“ ООД е бенефициент по договор № BG05M9OP001-1.021-0341 с наименование „Инвестиции в квалифицирана работна ръка - гарантиран успех на фирма „Мениджмънт бизнес машин“ ООД” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.021 „Обучения за заети лица”.

Основната цел на проекта е повишаване адаптивността, устойчивостта и качеството на човешкия капитал в „Мениджмънт бизнес машин“ ООД чрез провеждане на обучения за повишаване на професионалната квалификация и компетенциите на служителите.

Чрез дейностите по проекта ще се осигури повишаването на професионалната квалификация на 153 заети, което ще допринесе за повишаване на пригодността им за заетост. В същото време проведеното обучение за служители на фирмата ще разшири възможностите и капацитета на фирмата и нейното ръководство да управлява проекти, финансирани от ЕС.

Приоритетите на настоящия проект директно кореспондират с приоритетите, заложени в Приоритетна ос 1 "Подобряване на достъпа до заетост и качеството на работните места" и област на интервенция 117 на ОПРЧР, чрез повишаване на професионалната квалификация на 153 лица (Дейност 1) и обучение по Английски език на 153 лица (Дейност 2).

Реализирането на дейностите, заложени в проекта ще доведе до развитие на капацитета и увеличаване адаптивността на работната сила към промените в условията на труд и според нуждите на трудовия пазар. Гарантирането на устойчива трудова заетост на 153 лица в проспериращ сектор ще повиши самочувствието на представителите на целевата група.

Обща стойност на договора: 307 147,50 лв.

Продължителност на проекта: 16 месеца

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от „Европейският социален фонд“ на „Европейския съюз“.

Прочетох и се съгласявам с Условия за ползване.
Прочетох и се съгласявам с Правилата за поверителност.