Мениджмънт бизнес машин“ ООД, бенефициент по договор № BG05M9OP001-1.021-0341 с наименование „Инвестиции в квалифицирана работна ръка - гарантиран успех на фирма „Мениджмънт бизнес машин“ ООД” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.021 „Обучения за заети лица”, обявява процедура с наименование и предмет:

„Обучение по Професионална квалификация и Ключова компетентност 2 „Английски език” с 2 обособени позиции по проект „Инвестиции в квалифицирана работна ръка - гарантиран успех на фирма „Мениджмънт бизнес машин“ ООД - град София

Всички документи и приложения, можете да изтеглитe oт ТУК:

Прочетох и се съгласявам с Условия за ползване.
Прочетох и се съгласявам с Правилата за поверителност.