Договор № BG05M9OP001-1.057-0159-C01 „ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА НА РАБОТНАТА СИЛА В „МЕНИДЖМЪНТ БИЗНЕС МАШИН” ООД” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05M9OP001-1.057 „УМЕНИЯ”


В изпълнение на Договор № BG05M9OP001-1.057-0159-C0, „МЕНИДЖМЪНТ БИЗНЕС МАШИН” ООД ОБЯВЯВА ТРЪЖНИ ПРОЦЕДУРИ по реда на чл.2, ал.2 от ПМС 160/2016г. както следва:
1. Избор на обучаваща организация за провеждане на специфично обучение за 20 заети лица в „Мениджмънт бизнес машин” ООД.
2. Избор на обучаваща организация за провеждане на обучение по част от професия Икономист, специалност Търговия за 75 заети лица в „Мениджмънт бизнес машин”ООД.

Документи за участие може да намерите на следния адрес: https://eumis2020.government.bg/bg/s/Offers/Index

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз“.
Прочетох и се съгласявам с Условия за ползване.
Прочетох и се съгласявам с Правилата за поверителност.