ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО 

          Ръководството на „Мениджмънт Бизнес Машин“ ООД в лицето на Управителя, декларира и поема персонален ангажимент и отговорност да изпълнява следната Политика по качеството: 
• Непрекъснато подобряване на системата за управление както и повишаване качеството на предоставяните продукти и услуги в рамките на обхвата на приложение и определения контекст на дружеството – Наръчник по качеството; 
• Постигане на стратегическите цели по качеството, които задават основната рамка на конкретните измерими цели по качеството; 
• Максимално задоволяване на потребностите и очакванията на клиентите и възложителите – Задължения за спазване; 
• Постигане на високо ниво на конкурентоспособност на „Мениджмънт Бизнес Машин“ ООД, чрез предоставяне на иновативни и достъпни решения за клиентите – Инструкция търговска дейност; 
• Спазване на всички приложими за продуктите и услугите на дружеството български закони, нормативни актове и международни стандарти, както и задълженията по договорите с клиентите – Задължения за спазване; 
• Подбор, обучение и развитие на човешки ресурси за постигане на най-добрите резултати – Процедура обучение на персонала, човешки ресурси. 
          Ръководството на „Мениджмънт Бизнес Машин“ ООД определя рисковете и възможностите, целите по качеството за всички структурни единици. Целите по качество се формулират ежегодно и са в съответствие със стремежа към непрекъснато подобряване. Целите по качество включват: 
• Поддържане на системата по управление на качеството и непрекъснато й актуализиране в съответствие на предявените и предполагаемите изисквания на потребителите – Преглед от ръководството; 
• Проверяване на системата по управление на качеството за съответствие с набелязаната Политика по качество; 
• Създаване на увереност в колектива, че Политиката по качество е осъществима и обезпечена с необходимите ресурси; 
• Гарантиране пред клиентите доставката на продукт/услуга с договорените качествени характеристики, които отговарят на действителните му потребности; 
• Съблюдаване на изискванията на клиентите, заинтересованите страни, изискванията на нормативните документи и други изисквания, които фирмата е приела да изпълнява; 
• Откриване и документиране на всички несъответствия по време на производството на продукт и предприемане на съответните коригиращи действия за непосредственото им отстраняване; 
• Мотивация на целия персонал към самоконтрол за производство на бездефектна продукция; 
• Подобряване на ефективността на работата, чрез периодични анализи и разкриване на резерви в потреблението на ресурси и енергия с цел подобряване икономическите показатели на произвежданата продукция. 

          Ръководството има отговорността да изисква от всички служители и подизпълнители на „Мениджмънт Бизнес Машин“ ООД, да бъдат добре запознати с изискванията на документите на Системата за управление на качеството и да контролира тяхното прилагане. 
          Ще се търсят непрекъснато възможности за подобрения, като се използват показатели за измеримите цели по качеството и определените показатели за измерване на процесите. 
          Настоящата политика ще бъде обект на ежегоден преглед от ръководството за нейната пригодност и е публикувана на интернет сайта на дружеството, за да бъде достъпна за заинтересованите страни. 

                                        Дата: 08.04.2022 г.                                                                                                                              Управител: /П. Петров/
Прочетох и се съгласявам с Условия за ползване.
Прочетох и се съгласявам с Правилата за поверителност.