ПОЛИТИКА ПО ОКОЛНАТА СРЕДА 

          Ръководството на „Мениджмънт Бизнес Машин“ ООД в лицето на Управителя, декларира и поема персонален ангажимент и отговорност да изпълнява следната Политика по околната среда: 
• Непрекъснато подобряване опазването на околната среда чрез намаляване замърсяването на атмосферния въздух, водите и управление на отпадъците; 
• Постигане на съответствие с правните изисквания, свързани с околната среда, имащи отношение към дейности, процеси и продукти на организацията и техните аспекти; 
• Икономично потребление на ресурсите – газ, ел. енергия и вода; 
• Намаляване до минимум и по възможност предотвратяване на замърсяването на околната среда чрез приемане на общи и конкретни цели и програми; 
• Стремеж към повторно използване и рециклиране на генерираните отпадъци, както и правилното разделно събиране, съхранение и предаване на оторизирана фирма на другите отпадъци, генерирани във фирмата; 
• Наблюдение и измерване на ключови характеристики на процесите и дейностите, имащи значимо въздействие върху околната среда; 
• Осигуряване на необходимото обучение и засилване на персоналната отговорност към опазване на околната среда; 
• Активно сътрудничество с упълномощените организации за контрол на околната среда и всички заинтересовани страни при решаване на проблемите по опазване на околната среда; 
• Непрекъснато подобряване постиженията на организацията на база анализи, информация и ефикасни решения. 
          Ръководството на „Мениджмънт Бизнес Машин“ ООД определя рисковете и възможностите, целите по околната среда за всички структурни единици. Целите по околната среда се формулират ежегодно и са в съответствие със стремежа към непрекъснато подобряване. Целите по околната среда включват: 
• Поддържане на системата по управление на околната среда и непрекъснато й актуализиране в съответствие на предявените и предполагаемите изисквания на потребителите – Преглед от ръководството; 
• Проверяване на системата по управление на околната среда за съответствие с набелязаната Политика по околната среда; • Създаване на увереност в колектива, че Политиката по околната среда е осъществима и обезпечена с необходимите ресурси; 
• Съблюдаване на изискванията на клиентите, заинтересованите страни, изискванията на нормативните документи и други изисквания, които фирмата е приела да изпълнява; 
• Откриване и документиране на всички несъответствия по време на производството на продукт и предприемане на съответните коригиращи действия за непосредственото им отстраняване; 
• Недопускане на рекламации и загуба на ресурси поради несъответстваща продукция в дружеството; 
• Мотивация на целия персонал към самоконтрол за производство на бездефектна продукция; 
• Подобряване на ефективността на работата и разкриване на резерви в потреблението на ресурси и енергия за подобряване икономическите показатели на произвежданата продукция. 
          Ръководството има отговорността да изисква от всички служители и подизпълнители на „Мениджмънт Бизнес Машин“ ООД, да бъдат добре запознати с изискванията на документите на Системата за управление на качеството и да контролира тяхното прилагане. 
          Ще се търсят непрекъснато възможности за подобрения, като се използват показатели за измеримите цели по качеството и определените показатели за измерване на процесите. 
          Настоящата политика ще бъде обект на ежегоден преглед от ръководството за нейната пригодност и е публикувана на интернет сайта на дружеството, за да бъде достъпна за заинтересованите страни.                                                            Дата: 08.04.2022 г.                                                                                     Управител: /П. Петров/
Прочетох и се съгласявам с Условия за ползване.
Прочетох и се съгласявам с Правилата за поверителност.