ПОЛИТИКА ПО ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ ПРИ РАБОТА 

          Ръководството на „Мениджмънт Бизнес Машин“ ООД в лицето на Управителя, декларира и поема персонален ангажимент с осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд за предотвратяване на свързаните с работата наранявания и заболявания. Този ангажимент е в съответствие с разпоредбите на Закона за здравословни и безопасни условия на труд, на приложимите наредби и други нормативни актове и приложими стандарти: За изпълнение на поетите отговорности ръководството на „Мениджмънт Бизнес Машин“ ООД осигурява: 
• Поддържане на висок стандарт на здраве и благоденствие на всички служители в рамките на работното време;
• Периодично отчитане на изпълнението на общите и конкретни цели по ЗБР и актуализирането им при необходимост;
• Поддържане на процеси за елиминиране на опасностите и намаляване на рисковете за ЗБР;
• Мониторинг на системата за управление на здраве и безопасност при работа, за да се гарантира нейната ефективност; 
• Стриктно прилагане на приложимите закони, наредби и стандарти, на национално и международно ниво по прилагане на здраве и безопасност при работа, както и други изисквания на клиенти и организации;
• Поддържането на фирмена култура, която приема здравето и безопасността на персонала, като неразделна част от управленската философия;
• Активен обмен на информация на всички структурни нива и външни заинтересовани страни по отношение на здраве и безопасност при работа. Отговорността за здравето и безопасността при работа са ясно дефинирани на всички нива в Дружеството и персонала е запознат с политиката по ЗБР;
• Необходимата информация, обучение и контрол по ЗБР, всички служители изпълняват своите задължения при максимално намален риск за възникване на евентуални инциденти, водещи до увреждане на здравето им;
• ЗБУТ, които се постигнат след консултации с персонала и специалисти по трудова медицина, както и чрез непрекъснато подобряване и усъвършенстване на системата за управление на ЗБР;
• Поддържането и усъвършенстването на системата за управление на здравето и безопасността при работа в съответствие с изискванията на международния стандарт ISO 45001:2018. Настоящата политика ще бъде обект на ежегоден преглед от ръководството за нейната пригодност и е публикувана на интернет сайта на дружеството, за да бъде достъпна за заинтересованите страни.                                             Дата: 08.04.2022 г.                                                                                                         Управител: /П. Петров/
Прочетох и се съгласявам с Условия за ползване.
Прочетох и се съгласявам с Правилата за поверителност.