ОБЩИ УСЛОВИЯ

I.Общи разпоредби


Моля прочетете внимателно настоящите Общи условия за използване преди да използвате сайта на „Мениджмънт Бизнес Машин“ ООД (наричано по-долу само "M&BM”). Тези общи условия представляват ДОГОВОР между Вас и M&BM, с който получавате правото да закупувате през електронния магазин на  M&BM предлаганите стоки чрез отправяне на заявка и заплащане на съответната продажна цена при спазване на условията по-долу. Чрез достъпа до електронния магазин на M&BM, Вие се съгласявате да бъдете обвързан от настоящите общи условия и всички последващи промени в тях, както и се задължавате да ги спазвате. В случай, че не сте съгласни с всички общи условия по-долу, моля, не използвайте електронния магазин на M&BM.

II. Основни понятия

По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:


"ДОСТАВЧИК" е търговско дружество „Мениджмънт Бизнес Машин“ ООД, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписвания с ЕИК: 000708921, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Витоша“ №146, вх. Б. Данни за кореспонденция: гр. София, бул. „Витоша“ №146, вх. Б, Email: sofia@mbm-bg.com, тел:+35928051715; +35928051714, факс: +359 2 8051717, Интернет страница: www.mbm-bg.com.

КЛИЕНТ“ е лице, коетое регистрирало клиентски профил в M&BM и се е съгласило с настоящите Общи условия.

„КЛИЕНТСКИ ПРОФИЛ“ е информация за Клиентa (име, фамилия/търговска фирма, адрес (град, област), пощенски код, телефон, е-mail адрес, ЕИК/Идентификационен номер, ИН по ЗДДС, МОЛ и др.), предоставена от последния при попълването на регистрационен формуляр и съхранявана от М&BM за целите, посочени в настоящите общи условия.

ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН” e електронен магазин, достъпен на адрес в Интернет www.mbm-bg.com, чрез който КЛИЕНТИ имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН стоки и услуги, включително следното:

1. Да извършат регистрация и създаване на КЛИЕНТСКИ ПРОФИЛ“ за пазаруване чрез ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;

2. Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез интерфейса на страницата на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, достъпна в Интернет;

3. Да сключват договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;

4. Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори с ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, съгласно поддържаните от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН начини за разплащане.

5. Да получават информация за нови стоки предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;

6. Да преглеждат стоките, техните характеристики и условия за доставка;

7. Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона предимно чрез интерфейса на страницата на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН в Интернет.

"СТОКИ/УСЛУГИ", които се намират на интернет страницата на М&BM представляват демонстративен онлайн каталог, описващ  продуктовата линия на сайта. Посочените СТОКИ/УСЛУГИ са разпределени по видове групи и подгрупи. Към всеки артикул, посочен в Сайта е предоставена информация относно основните характеристики на стоката и допълнителна информация, целяща подпомагането на извършването на информиран избор от КЛИЕНТИТЕ при създаването на ЗАЯВКА/ПОРЪЧКА. M&BM не носи отговорност за неточности в описанието на стоката, които не се отнасят към основните й характеристики и не претендира за изчерпателност на предоставената информация.

ПОРЪЧКА/ЗАЯВКА“включва избраните стоки и/или услуги  свързани с начина на доставка и заплащане на стоката от „КЛИЕНТА“.

III. Начин на подаване на ЗАЯВКА/ПОРЪЧКА

За да се подаде ЗАЯВКА/ПОРЪЧКА е необходимо да се използва ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН. КЛИЕНТЪТ следва да въведе избрани от него име и парола за достъп.

1.Името и паролата за достъп се определят от КЛИЕНТА, чрез регистрация по електронен път в сайта на ДОСТАВЧИКА.

2.С попълване на данните си и натискане на бутоните "Да, приемам" и "Регистрация", КЛИЕНТЪТдекларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.

3.ДОСТАВЧИКЪТпотвърждава извършената от КЛИЕНТАрегистрация, чрез изпращане на писмо на посочен от КЛИЕНТАелектронен адрес, на който се изпращат и информация за активиране на регистрацията. КЛИЕНТЪТпотвърждава регистрацията и сключването на договора чрез електронна препратка в писмото, с което е уведомен за извършената регистрация, изпратено от ДОСТАВЧИКА. След потвърждаването се създава акаунт на КЛИЕНТАи между него и ДОСТАВЧИКАвъзникват договорни отношения.

4.При извършване на регистрацията КЛИЕНТЪТсе задължава да предостави верни и актуални данни. КЛИЕНТЪТ  своевременно актуализира данните, посочени в регистрацията си, в случай на промяна.

5.След кликане на бутона "ИЗПРАТИ", КЛИЕНТЪТ се съгласява да закупи стоките, намиращи се в ЗАЯВКАТА/ПОРЪЧКА /количка/. Това действие има правно обвързваща сила. КЛИЕНТЪТ получава потвърждение на ПОРЪЧКАТА и с получаване на това потвърждение се счита, че договорът е сключен.

6. ДОСТАВЧИКЪТ си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че стоките не са налични. При липса на складова наличност от заявената стока, в рамките на работната седмица ДОСТАВЧИКЪТ уведомява КЛИЕНТА за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от КЛИЕНТА електронен адрес или на посочения телефонен номер.

7. Договорният език е български, а плащанията  ще  бъдат  извършвани  в  български левове, посочените цени са с ДДС.

IV. Доставка и предаване на стоката

1. КЛИЕНТЪТ носи изцяло риска от повреждане/загубване на стоката след доставката.

2. Веднага след доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от КЛИЕНТА или упълномощено от него лице. Евентуални повреди, удари и други щети следва да бъдат докладвани незабавно на ДОСТАВЧИКА.

3. При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката ДОСТАВЧИКЪТ не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.

4. При предаване на стоката КЛИЕНТЪТ или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от клиента адрес.

5.При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и КЛИЕНТЪТ дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В случай, че КЛИЕНТЪТ не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, ДОСТАВЧИКЪТ се освобождава от задължението си да достави заявената стока.

6.ДОСТАВЧИКЪТ доставя стоките и/или изпълнява услугите до посочената в Договора и/или поръчката дата на доставка или съгласно договорен между страните график за доставки/изпълнение.

7. Ако не е уговорено друго, доставката на стоки и/или изпълнението на услуги ще се извършва  през работни дни.

8. ДОСТАВЧИКА доставя стоките/услугите на мястото за доставка, посочено в Договора и/или Поръчката, ако по друг начин не е договорено друго.

9. По желание на КЛИЕНТА и съгласие на ДОСТАВЧИКА стоките могат да бъдат доставени директно на посочено от него юридическо или физическо лице със съответен адрес и лице за контакт.

9.  1. Условията за доставки по т. 9 се договарят допълнително между страните.

9.2. Всички доставки по т. 9 се считат за предаване на стоките към КЛИЕНТА с всички произтичащи към него задължения и отговорности за стоките, вкл. и за плащането им.

10. В случай, че доставката е забавена поради форсмажорни обстоятелства, ДОСТАВЧИКА уведомява КЛИЕНТА за това и договарят нов срок за доставка.

V. Цени и начин на плащане

1.За улеснение на КЛИЕНТИТЕ, всички цени на стоки в сайта на M&BM са в български левове и се показват с включен ДДС. Цените са за единично количество и не включват разходите за доставка, освен ако не е изрично упоменато. Изключение за безплатна доставка са следните продуктови категории: копирна хартия и принтерна хартия. За тези категории продукти можете да поискате повече информация за условията на доставка на телефон за обслужване на клиенти (0700 10 901) или от обслужващия ви акаунт мениджър.

Посочените условия важат за транспортни услуги, доставени с транспорт на M&BM OOД или с куриерската компания, с която работи M&BM OOД. Клиентът има право да използва транспорт по свой избор за собствена сметка и отговорност!  

2. Цената и разходите за доставката могат да бъдат платени по някой от следните начини:
а) при доставката - в брой от КЛИЕНТА или от трето лице от името на КЛИЕНТА;
б) по банков път по банкова сметка на M&BM ООД.

3. КЛИЕНТЪТ се съгласява, че ДОСТАВЧИКЪТ има право да приема авансово плащане за сключените с него договори за покупко-продажба.

VI. Права и задължения на КЛИЕНТА

1. КЛИЕНТЪТима възможност да разглежда и /след регистрация/ да поръчва обявените стоки на Интернет магазина www.mbm-bg.com.

2. КЛИЕНТЪТ има право да се информира за състоянието на своята поръчка.

3. КЛИЕНТЪТ носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата. Потребителят е длъжен незабавно да уведомява ДОСТАВЧИКА за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване.

4. Потребителят е длъжен да заплати цената на поръчката си според обявения начин на страницата www.mbm-bg.com.

5.  Всеки потребител, независимо дали е КЛИЕНТ на ДОСТАВЧИКА се задължава при ползване на услугите:
•   да не нарушава и да зачита основните права и свободи на гражданите и правата на човека, съгласно Конституцията и законите на Република България и признатите международни актове;
•   да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.;
•   да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, правилата на морала и добрите нрави и Интернет етиката при ползване на предоставяните от М&BM услуги;
•   да уведомява незабавно ДОСТАВЧИКА за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги;
•   да не зарежда, изпраща, предава, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица софтуер, компютърни програми, файлове, приложения или други материали, съдържащи компютърни вируси, системи за неоторизиран отдалечен контрол ("троянски коне"), компютърни кодове, или материали, предназначени да прекъсват, затрудняват, нарушават или ограничават нормалното функциониране на компютърен хардуер или софтуер или телекомуникационните съоръжения или имащи за цел неоторизирано проникване или достъп в чуждестранни ресурси или софтуер;
•   да не извършва злоумишлени действия;
•   да обезщети ДОСТАВЧИКА и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници, хипер-връзки, материали или информация, които КЛИЕНТЪТ е използвал, разположил на сървъра, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез /името на сайта/ в нарушение на закона, настоящите Общи условия, Добрите нрави или Интернет етиката;

6.  КЛИЕНТЪТ се задължава да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес, да плати цената на стоката, да заплати разходите по доставката, когато същата не е безплатна и да осигури достъп и възможност за получаване на стоката. В случай, че изрично не е посочено, че доставката е безплатна , същата се счита за възмездна.

VII. Права и задължения на  ДОСТАВЧИКА

1. ДОСТАВЧИКЪТ  няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който потребителите използват предоставяните услуги.

2. ДОСТАВЧИКЪТ  има право, но не и задължение да запазва материали и информация, разположени на сървъра на www.mbm-bg.com.  

3. ДОСТАВЧИКЪТ   има право по всяко време, без уведомяване на КЛИЕНТА, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на ДОСТАВЧИКА  да прекрати, спре или промени предоставяните услуги във връзка с ползването на сайта. ДОСТАВЧИКА  не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез интернет страницата на М&BM.

4. ДОСТАВЧИКЪТ след получаване на плащането се задължава да прехвърли на КЛИЕНТАсобствеността на заявената за покупка от него стока, да достави в срок заявената за покупка стока, да проверява за техническа изправност всеки артикул преди да бъде изпратен (в случай, че това е възможно, без да се нарушава целостта на опаковката).

5. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на ДОСТАВЧИКА  във връзка с ползването на услугите от потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за ДОСТАВЧИКА. Дружеството не носи отговорност при невярност на посочената от производителя информация за стоката.

6.ДОСТАВЧИКЪТ има право да събира и използва информация отнасяща се до неговите КЛИЕНТИ, независимо дали са регистрирани.

7. Информацията по предходния член може да бъде използвана от ДОСТАВЧИКА, освен в случай на изрично несъгласие на Потребителя, изпратено на следния e-mail адрес: info@mbm-bg.com. ДОСТАВЧИКЪТ събира и използва информацията, за да подобрява предлаганите услуги. Всички цели, за които ДОСТАВЧИКЪТ ще използва информацията ще бъдат съобразени с българското законодателството, приложимите международни актове и добрите нрави.

8. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които ДОСТАВЧИКА не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл., случаи на случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на ДОСТАВЧИКА.

9. ДОСТАВЧИКЪТ има право да инсталира на компютрите на потребителите кукита (cookies). Кукитата представляват текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата върху твърдия диск на Потребителя и позволяват възстановяване на информация за Потребителя, като го идентифицират и позволяват проследяване на действията му, Интернет страниците, които посещава, хипер-връзките, които използва, информацията, която ползва и записва и други.

VIII. Право на отказ

1. КЛИЕНТЪТ има право да се откаже от Договора в 14 дневен срок от датата на приемане на стоката.

2. В случай, че КЛИЕНТЪТ  желае да упражни правото си на отказ от Договора, същият следва да  уведоми  ДОСТАВЧИКА преди изтичане на  посочения в т.1 срок по следният начин: чрез е-мейл, изпратен до: info@mbm-bg.com, като и чрез попълване на стандартен формуляр за отказ (стандартния формуляр за отказ може да намерите накрая на този документ), изпратен на е-мейл адрес: info@mbm-bg.com.

3. При упражнено право на отказ КЛИЕНТЪТ следва да върне, за своя сметка, обратно стоките на ДОСТАВЧИКА, без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни след деня, в който е информирал ДОСТАВЧИКА за отказа.

3.1.В случай на упражнено право на отказ стоката следва да бъде в оригиналната си опаковка, да не е употребявана, зацапана или с нарушен вид и да бъде придружена от стокова разписка или друг придружаващ документ, удостоверяващ доставката и.

4. ДОСТАВЧИКЪТ  възстановява получените от КЛИЕНТA суми в срок до 14 дни от дата, на която е уведомен за упражненото право на отказ.

4.1. ДОСТАВЧИКЪТ има  право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не получи доказателство, че КЛИЕНТA  е изпратили обратно стоките.

5. Правото на отказ е неприложимо в следните случаи:

·  за предоставяне на услуги, при които услугата е предоставена напълно и изпълнението й е започнало с изричното предварително съгласие на потребителя и потвърждение от негова страна, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от търговеца;

·  за доставка на стоки или услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовия пазар, които не могат да бъдат контролирани от търговеца и които могат да настъпят по време на срока за упражняване правото на отказ;

·  за доставка на стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания;

·  за доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;

·  за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;

·  за доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;

·  при които потребителят изрично е поискал от търговеца да го посети, с цел извършване на неотложни дейности за ремонт или поддръжка; когато при такова посещение търговецът предоставя и други услуги в допълнение към тези, поискани от потребителя, или достави стоки, различни от резервните части, необходими за извършване на ремонта или на поддръжката, правото на отказ се прилага за тези допълнителни услуги или стоки;

·  сключени по време на публичен търг;

·  Правото на отказ е неприложимо и за всички останали случаи посочени в чл. 57 от Закона за защита на потребителите. 

IX. Гаранция

1. За всяка закупена стока КЛИЕНТЪТ има право да ползва предвидената в Закон за защита на потребителите законна гаранция за съответствие на закупената стока.

2. Освен предвидената законна гаранция някои от стоките могат да имат и Търговска гаранция.

·  Търговската гаранция се посочва  изрично в описанието на съответните стоки.

3. Доказателство за гаранцията е стоковата разписка или друг придружаващ стоката документ, удостоверяващ датата на доставката.

4. Гаранцията на важи в следните случай:

·  изтичане срока на гаранцията;

·  механично повреда на стоката следствие, причинена от КЛИЕНТА;

·  повреда на стоката, предизвикана от употреба в противоречие с предназначението и условията за ползване.

Х. Рекламация

1. КЛИЕНТЪТ има право на рекламация за всяко несъответствие на стоката с договореното, съгласно правилата на Закон за защита на потребителите. Рекламации, относно липсващи  количества и явни дефекти на транспортната опаковката се предявяват в момента на получаване на стоката. Рекламации за качеството на продуктите се предявяват до 30 календарни дни от получаването на стоката.

2. Рекламацията се предявява пред ДОСТАВЧИКА като задължително се прилагат:

·  касова бележка или фактура;

·  документи, установяващи несъответствието;

·  други документи, установяващи претенцията по основание и размер.


XI. Лични данни

1.ДОСТАВЧИКА гарантира на своите КЛИЕНТИ конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общите условия. ДОСТАВЧИКА  защитава личните данни на КЛИЕНТА, станали му известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка, като това задължение отпада в случай, че КЛИЕНТЪТ е предоставил неверни данни. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, ДОСТАВЧИКА може да използва личните данни на КЛИЕНТА единствено и само за целите, предвидени в договора. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.
2. ДОСТАВЧИКЪТ се задължава да не разкрива никакви лични данни за КЛИЕНТА на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато е получил изричното писмено съгласие на КЛИЕНТА, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация. ДОСТАВЧИКЪТ е длъжен да предостави информацията по силата на закона.

3. ДОСТАВЧИКЪТ е регистриран като Администратор на лични данни, съгласно изискванията на Закон за защита на личните данни.

4. Във всеки един момент ДОСТАВЧИКЪТ има право да изисква от КЛИЕНТА да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.

XII. Изменения

1. Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от ДОСТАВЧИКА, който има право и да променя характеристиките на предоставяните услуги и настоящите Общи условия и на основани промени в законодателството. ДОСТАВЧИКЪТ се задължава да уведоми КЛИЕНТА за промените в Общите условия, като на видно място в Интернет страницата си публикува съобщение за измененията им и даде достатъчен срок да се запознае с тях. В дадения срок, ако КЛИЕНТА не заяви, че отхвърля промените, то той се счита обвързан от тях. В случай, че КЛИЕНТА заяви в дадения срок, че не е съгласен с промените, то ДОСТАВЧИКА има право веднага да спре или прекрати предоставянето на услугите на КЛИЕНТА.

2. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, включително спорове, породени или отнасящи се до тълкуването му, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на ДОСТАВЧИКА, съобразно българското законодателство.СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВО НА ОТКАЗ

До ...........................

/името на търговеца/

................................................................................

/адрес, ЕИК/

С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следните стоки/услуги:

.......................................................... /описание на продукта/

Стоката е поръчана на ......................

Стоката е получена на ...................... /посочва се датата на получаване от потребителя/

.................................................................................../Име на потребителя/

Гр./с...................................................................... /Адрес на потребителя/

...................    ..................................

/Дата/  /Подпис на потребителя/