ПОЛИТИКА ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И УПРАВЛЕНИЕ НА УСЛУГИ

         Ръководството на „Мениджмънт Бизнес Машин“ ООД отдава първостепенно значение на информационните технологии и управлението на услуги и се ангажира с провеждането на политика, основана на следните принципи: 
• Внедряването, поддържането и управлението на системата за информационни технологии и управление на услуги, в съответствие с изискванията на стандарта ISO 20000-1 е постоянна цел на ръководството на „Мениджмънт Бизнес Машин“ ООД. 
• Ние работим за удовлетворяване на високите изисквания и очакванията на клиентите и пазара, като същевременно се стремим към непрекъснато подобряване на ефективността на системата за информационни технологии и управление на услуги. 
• Повишаване на ефективността и ефикасността на процесите по доставка и поддръжка на оборудване, с цел да се гарантира спазване на договорените нива на обслужване с клиентите. 
• Непрекъснато се стремим да прилагаме световният опит и технологии в услугите, които предоставяме, като спазваме всички законови и нормативни разпоредби. 
• Осигуряване на необходимите ресурси за постигане на поетапните цели. 
• Създаваме и поддържаме отношения на партньорство с доставчиците и подизпълнители и ги приобщаваме към сътрудничество за изпълнение принципите на Политиката по информационни технологии и управление на услуги. 
• За изпълнението на тази политика въвеждаме и гарантираме функционирането в „Мениджмънт Бизнес Машин“ ООД на система за информационните технологии и управление на услуги в съответствие с изискванията на международния стандарт ISO 20000-1, както и на приложимите законови и нормативни разпоредби. 
• Изискванията на системата за информационни технологии и управление на услугите, определени в документация са задължителни за всички работници и служители в отдел „Сервизна дейност“ и ИТ инфраструктура. 
• 100% процента изпълнимост на заложените SLA в договорите на услуги, предоставяни от сервиза.                               Дата: 08.04.2022 г.                                                                                                                                      Управител: /П. Петров/
Прочетох и се съгласявам с Условия за ползване.
Прочетох и се съгласявам с Правилата за поверителност.